Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 5/2017: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, w nawiązaniu do Raportu EBI 10/2017 oraz ESPI 4/2017 z dnia 23 maja 2017 r. informuje, iż Spółka Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawarła z Subskrybentami Umowy objęcia akcji, na mocy których Subskrybenci objęli łącznie 41.460 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wykonaniu postanowień w/w Umów objęcia akcji, Subskrybenci dokonali wpłat na akcje w całości.

Mając powyższe na uwadze, wszystkie akcje serii F zostały skutecznie objęte przez wszystkich Subskrybentów i opłacone. Zarząd Spółki w terminie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych wystąpi do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o dokonanie zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wynikających z podjętej Uchwały. Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Osoba reprezentująca spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu