Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 6/2014

Raport Bieżący
Numer: 6/2014 Data: 2014-02-03 godzina 22:00

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 5 marca 2014 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej.

Ponadto, Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 KSH, po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ze Spółką DATERA Spółka Akcyjna w Gdańsku.

Plan połączenia został opublikowany przez Spółkę w raportach bieżących EBI 25/2013 oraz EBI 27/2013.

W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:
Plik Raportu: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Treść projektów uchwał na ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu