Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 6/2015

Numer: 6/2015

Data: 2015-01-22 godzina: 14:49

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22/01/2015 otrzymała od Pana Tadeusza Kruszewskiego (dalej: „Akcjonariusza:) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10%.

Zgodnie z treścią w/w zawiadomienia: 

1) dnia 16.09.2014r. Akcjonariusz przeprowadził transakcję sprzedaży akcji; przed w/w zmianą posiadał 721.480 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 11,96 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 721.480 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,96 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; po w/w zmianie Akcjonariusz posiadał 521.570 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 521.570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2) od dnia 21.01.2015r., w związku z zarejestrowaniem akcji Spółki serii E w KDPW, Akcjonariusz posiada 521.570 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,35 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 521.570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,35 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu