Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 6/2021: Informacja o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Autoryzowanego Doradcę

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2021 r. do Spółki wpłynęła korespondencja e-mail od Future Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawierająca skan oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy Emitentem a Future Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Autoryzowany Doradca) w dniu 9 grudnia 2011 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Umowa została wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia umowa ta wygaśnie w dniu 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:  

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR).