Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 6/2016: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o rozstrzygnięciu konkursu nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-001/16 (poprzednio nr RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16)  w ramach Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Zgodnie z opublikowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. listą wniosków, wniosek Aiton Caldwell S.A. nr RPPM.02.02.01-22-0200/16 został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 1.567.266,00 zł. Dofinansowanie zostanie udzielone po zawarciu stosownej umowy, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporzadzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu