Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 7/2012

Opublikowany: 2012-04-19 
Temat: Nabycie akcji Aiton Caldwell S.A. 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19/04/2012r. otrzymała zawiadomienie od pełnomocnika Bridge20 Enterprises Limited (Cypr) o nabyciu w dniu 16/04/2012r. 14.179 akcji Aiton Caldwell SA, z zastrzeżeniem, że skutek przejścia własności akcji nastąpił z dniem 17/04/2012r. Przed dokonaniem ww. transakcji Bridge20 Enterprises Limited posiadała 136.363 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A. co stanowiło 13,61% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 136.363 głosów, co stanowiło 13,61 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Po ww. transakcji Bridge20 Enterprises Limited posiada 150.542 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A. co stanowi 15,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 150.542 głosów, co stanowi 15,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, Bridge20 Enterprises Limited nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1) Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu