Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 7/2015

Numer: 7/2015

Data: 2015-01-23

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym , tj. 23/01/2015 otrzymała od Pana Bogdana Bartkowskiego (dalej: „Akcjonariusza:) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią w/w zawiadomienia:

  1. od dnia 21.01.2015r., w związku z zarejestrowaniem akcji Spółki serii E w KDPW, Akcjonariusz posiada 1.273.636 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 11,44 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.273.636 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  2. Przed w/w zmianą Akcjonariusz posiadał akcje uprawniające do 466.636 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu