Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 7/2019: Informacja o zawarciu przez Spółkę z Umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że Spółka zawarła z Future Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Autoryzowany Doradca) 2 Umowy o świadczenie usług doradczych, obejmujące wsparcie Spółki w zakresie przeprowadzenia zakładanej emisji akcji serii G oraz świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji serii F i G do obrotu na rynku NewConnect. Obie z w/w Umów wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporzadzenia MAR)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu