Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 8/2019: Informacja o zawarciu przez Spółkę z Umowy pełnienia funkcji Agenta emisji oraz umowy depozytu akcji serii F

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że Spółka zawarła w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2019 r. z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej umowę powierzenia pełnienia Funkcji Agenta Emisji akcji Emitenta serii F oraz umowę depozytu akcji serii F.

W ramach pierwszej umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania czynności związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji, o której mowa w § 40b ust. 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i polegających na doprowadzeniu do zapisania rejestrowanych w KDPW akcji serii F spółki Aiton Caldwell S.A. na wskazanych rachunkach inwestycyjnych osób uprawnionych (akcjonariuszy Spółki). W ramach umowy depozytu akcji Zleceniobiorca zaś zobowiązał się zaś do przyjęcia i przechowywania w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych BDM, wyemitowanych przez Spółkę akcji na okaziciela serii F.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporzadzenia MAR)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu