Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 8/2016: Informacja o zawarciu przez Spółkę z Województwem Pomorskim Umowy o dofinansowanie Projektu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] w nawiązaniu do raportu ESPI 6/2016 z dnia 27 października 2016 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Województwem Pomorskim Umowę nr RPPM.02.02.01-22-0200/16-00 o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [dalej: Umowa].

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 567 266,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć 00/100 PLN), przy czym zgodnie z Umową Instytucja Zarządzająca zobowiązała się udzielić Emitentowi dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu w maksymalnej wysokości 635 825,80 PLN (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 80/100 PLN), przy czym kwota ta stanowi pomoc publiczną. Zabezpieczenie wykonania Umowy stanowi wystawiony przez Emitenta weksel in blanco.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

•  Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu