Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

NWZA 05-03-2012

8 lutego 2012 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 5 marca 2012 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000313046 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 5 (piątego) marca 2012 roku na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Trzy Lipy 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych z niepodzielonego zysku netto za rok 2010,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców błędnych danych Spółki,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust 1 pkt 12 Statutu Spółki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust 1 Statutu Spółki,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust 1 Statutu Spółki,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.: