Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

NWZA 05-03-2014

3 lutego 2014 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 5 marca 2014 r.

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 KSH, po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ze Spółką DATERA Spółka Akcyjna w Gdańsku.

Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Datera SA, jako Spółki przejmowanej na Aiton Caldwell SA jako spółkę przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o nowe akcje zwykłe na okaziciela, które zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Akcje Emisji Połączeniowej”) według określonego w planie połączenia parytetu wymiany.

Plan połączenia został ogłoszony na stronie internetowej Aiton Caldwell S.A. w dniu 31 października 2013 roku i od tego dnia nieprzerwanie jest dostępny.

Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z treścią dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 w biurze Spółki Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, od dnia dzisiejszego do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 5 marca 2014 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 , z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego Aiton Caldwell S.A. oraz zmian w statucie Aiton Caldwell.
  6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:

UWAGA!

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 2/2014 oraz ESPI nr 6/2014 Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 5 marca 2014 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3. 

Raport bieżący EBI 6/2014