Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

NWZA 21-10-2014

24 września 2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A. , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 21 października 2014 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie korekty sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010 i 2011.
7. Podjęci uchwały w przedmiocie pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.: