Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Poradnik Akcjonariusza

Dokument dostępny także w wersji PDF.

I. Dzień rejestracji oraz wymogi formalne związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, które spełniają łącznie następujące wymogi:

 1. były Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz
 2. zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione na żądanie akcjonariuszy zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd jest każdorazowo wykładana w siedzibie Spółki, w Gdańsku, przy ulicy Trzy Lipy 3, w godzinach od 9 do 17 przez trzy (3) dni powszednie przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres poczty elektronicznej wza@aitoncaldwell.pl.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
 2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
 3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.


II. Zgłoszenie dyspozycji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (26 dni przed WZA) i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym dniu referencyjnym (w 15-tym dniu przed WZA) akcjonariusz danej spółki ma prawo zgłosić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia „imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”.

Zgłoszenie żądania stanowi podstawę umieszczenia na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz ma prawo odwołać złożone zgłoszenie żądania nie później niż w 15-tym dniu przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz chcąc dokonać zgłoszenia powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych i dowiedzieć się jaka jest procedura dokonywania zgłoszeń.

Przykład – mBank:

Dyspozycję uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić telefonicznie podczas kontaktu z operatorem mLinii. Przy połączeniu telefonicznym wymagana jest wcześniejsza identyfikacja w automatycznym teleserwisie przy użyciu identyfikatora Klienta i Telekodu.


III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, zastrzega się prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności podczas Walnego Zgromadzenia:

 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
 2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
 3. w przypadku pełnomocnika – dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.


IV. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


V. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


VI. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z załączonym w formacie PDF skanem podpisanego dokumentu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej wza@aitoncaldwell.pl.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

 1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 2. w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr KRS lub inny właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również skan (w formacie PDF):

 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
 2. w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki w postaci skanu (w formacie PDF). Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

 1. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 2. dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/ REGON, NIP, nr KRS lub innego właściwego rejestru),
 3. określenie zakresu pełnomocnictwa ( tj. powinno wskazywać akcje z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika, instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, zawierać informację czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia), d) podpis mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na konieczność przeprowadzania działań weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

 1. sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 2. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS oraz innych rejestrów,
 3. kontakcie w postaci korespondencji elektronicznej lub kontakcie telefonicznym z mocodawcą lub pełnomocnikiem, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, brak ustosunkowania się mocodawcy lub pełnomocnika do faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu podczas kontaktu w postaci korespondencji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego, stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio przy odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.


VII. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres wza@aitoncaldwell.pl, nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu w formacie PDF).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.


VIII. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wza@aitoncaldwell.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu w formacie PDF).

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

IX. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 17.00.