Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 7/2016: Rekomendacja Zarządu Aiton Caldwell SA o wypłacie dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell SA rekomenduje przeznaczenie części zysku wypracowanego w 2015 roku na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Spółka odnotowała w ubiegłym roku ponad 1 milion złotych zysku netto.

Biorąc pod uwagę aktualny stan Spółki oraz jej bieżące potrzeby finansowe związane z prowadzeniem działalności operacyjnej, Zarząd Aiton Caldwell S.A. podjął uchwałę, iż będzie rekomendował Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (zwołanemu na dzień 10 maja 2016 roku) przeznaczenie nie mniej niż 99% zysku netto za rok obrotowy 2015 na wypłatę dywidendy, tj. 9 groszy brutto na jedną akcję.

Zysk netto w roku 2015 wyniósł dokładnie 1 019 069,53 zł. W 2015 roku Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 13 groszy brutto na jedną akcję.

W kolejnych latach Zarząd zamierza prowadzić politykę corocznego rekomendowania wypłaty dywidendy. Wysokość rekomendowanej dywidendy w latach przyszłych uzależniona będzie od aktualnej wówczas sytuacji rynkowej oraz możliwości i potrzeb kapitałowych spółki.

Wspomniany powyżej wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Aiton Caldwell S.A., zgodnie z wymogiem postanowienia § 22 pkt 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu