Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ZWZA 10-05-2016

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 10 maja 2016 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu spółki Aiton Caldwell S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:

Ogłoszenie zawierające poprawioną informację dotyczącą daty rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, określające w/w datę na 24.04.2016 r. (zgodnie z EBI 6/2016 z dnia 13.04.2016):