Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ZWZA 15-06-2012

18 maja 2012 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 15 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A. , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 15 czerwca 2012 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 , z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.: