Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ZWZA 29-04-2014

2 kwietnia 2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2014 roku 

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 29 kwietnia 2014 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku,
8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego Aiton Caldwell S.A. oraz zmian w statucie Aiton Caldwell,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:

Dokumenty po zmianach zgłoszonych przez jednego z Akcjonariuszy zgodnie z raportem  EBI 9/2014