Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ZWZA 29-04-2015

3 kwietnia 2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2015 roku 

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 29 kwietnia 2015 roku na godzinę 14:30, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu spółki Aiton Caldwell S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Radzie Nadzorczej.
12. Przedstawienie i zaakceptowanie Programu Opcyjnego spółki Aiton Caldwell S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:

Dokumenty po zmianach zgłoszony przez jednego z Akcjonaiuszy zgodnie z raportem EBI 14/2015: