Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Nowe inwestycje w firmie Aiton Caldwell S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań w postaci konsoli Call Center Pro oraz usługi WebTalking.

Tytuł projektu: „Nowe inwestycje w firmie Aiton Caldwell S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań w postaci konsoli Call Center Pro oraz usługi WebTalking.”

Beneficjent: Aiton Caldwell S.A.

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02.-00-026/13-00

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji Projektu : 1 476 000,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1 200 000,00 PLN

Kwota dofinansowania Projektu: 396 000,00 PLN
Kwota współfinansowania ze środków europejskich: 396 000,00 PLN
Kwota współfinansowania ze środków w formie dotacji celowej: 0,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.06.2015

Więcej informacji na stronach:

www.arp.gda.pl
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Regionalny_program_operacyjny_Pomorskie