Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami dystrybucyjnymi i pokrewnymi między Aiton Caldwell S.A. a partnerami

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami dystrybucyjnymi i pokrewnymi między Aiton Caldwell S.A. a partnerami”

Beneficjent: Aiton Caldwell S.A.

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-POIG.08.02.00-22-028/12-00

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Całkowity koszt realizacji Projektu : 2.444.000,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.444.000,00 PLN

Kwota dofinansowania Projektu: 1.456.850,00 PLN
Kwota współfinansowania ze środków europejskich: 1.238.322,50 PLN
Kwota współfinansowania ze środków w formie dotacji celowej: 218.527,50 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.03.2014
Więcej informacji o POIG na stronach:

www.parp.gov.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.mrr.gov.pl/

Aiton Caldwell PIG