Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell: wyniki za 2012

Notowana na rynku NewConnect Spółka Aiton Caldwell SA opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok. W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 21-proc. do wartości 12 247 tys. zł. Spółka nową rozszerzyła swoją strategię, w ramach której oferuje usługi telekomunikacyjne w chmurze (SaaS – Software as a Service) dla segmentu MSP oraz klientów indywidualnych, natomiast partnerom zewnętrznym dostarcza własne rozwiązania działające w tym modelu (PaaS – Platform as a Service). Taki schemat współpracy został już wdrożony w Rumunii oraz w Stanach Zjednoczonych. W bieżącym roku planowana jest dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów oraz ekspansja na kolejne rynki zagraniczne poprzez wprowadzanie na nie nowych marek wspólnie z lokalnymi partnerami.

Kontynuacja przyjętej przez Zarząd w 2012 roku wizji rozwoju jest wynikiem kształtującego się od kilku lat trendu, który wskazuje na spadek przychodów zarówno z telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej, co potwierdza raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej z czerwca ub. roku. Równolegle ze spadkiem przychodów wśród operatorów telekomunikacyjnych, nieprzerwanie rośnie rynek usług w chmurze (SaaS), stanowiących już blisko 10-proc. wartości całego rynku outsorcingu IT. Zdaniem analityków będzie on rósł – średnio o 36 proc. rocznie, osiągając wartość 250 mln USD w 2016 roku. 

Aby umożliwić sprawne realizowanie nowej strategii, wprowadzone zostało wiele zmian organizacyjnych wewnątrz Spółki. Objęły one m.in.: przeorganizowaniem struktury Spółki, szereg usprawnień w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania ludźmi. Duży nacisk położono także na szkolenia pracowników, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i kompetencji miękkich. 

Dotychczasowe osiągnięcia – zbudowanie kilku znaczących marek na rynku telekomunikacyjnym i zdobycie pozycji jednego z liderów krajowego rynku usług telekomunikacyjnych w chmurze spowodowały, że musieliśmy w minionym roku zadać sobie pytania, odnośnie tego po co robimy to co robimy, co dalej oraz jak chcemy to osiągnąć. W wyniku zaangażowania Rady Nadzorczej, klientów i oczywiście również pracowników, znajdujemy odpowiedzi na powyższe pytania oraz wyciągamy z nich wnioski, co będzie z pewnością mocno zauważalne w naszych działaniach i komunikacji w następnych kilkunastu miesiącach.” – informuje Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

W wyniku podejmowanych przez Spółkę działań ekspansyjnych na rynki zagraniczne, Aiton Caldwell SA podpisał w lipcu zeszłego roku dwie strategiczne umowy partnerskie, dzięki czemu technologia gdańskiej firmy pojawiła się w Rumunii i Stanach Zjednoczonych. Skutkiem zawarcia porozumień było powołanie do życia rumuńskiej marki Alonia Business i amerykańskiej SYNNEX CLOUDSolv SOHO VoIP – rozwiązań telekomunikacyjnych w technologii SaaS dla klientów biznesowych. Współpraca została oparta o model w którym Spółka oferuje partnerowi własne rozwiązania telekomunikacyjne, dostępne na platformie w chmurze (PaaS). W kręgu zainteresowań gdańskiej spółki pozostaje rynek ukraiński, węgierski, czeski i irlandzki. 

Produkty oferowane na rynku amerykańskim oraz rumuńskim są oparte na unikalnej koncepcji biznesowej Aiton Caldwell SA (model PaaS) i wpisują się w przyjętą przez Spółkę strategię ekspansji na rynki zagraniczne. Sukces komercyjny obu produktów spodziewany jest w okresie najbliższych 2-3 lat, choć już w 2012 roku udział obu marek w przychodach Spółki stanowił 2 proc. przychodów. Lata 2013-2014 będą stanowić dla Spółki okres intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych oraz czas weryfikacji przez polski rynek naszej uaktualnionej oferty produktowej.” – dodaje Jan Wyrwiński.

Niezależnie do działań na arenie międzynarodowej Business Line Managerowie istniejących marek zainicjowali projekty na rzecz ich większej rozpoznawalności oraz dostosowania pod konkretne wymagania klientów. W ramach największej marki FreecoNet, przeprowadzone zostały badania opinii klientów. W III kwartale nastąpił zdecydowany zwrot rozwojowy w kierunku wsparcia mobilnego typu pracy oraz rozpoczęto proces tworzenia mikrostron dedykowanych konkretnym usługom FreecoNet. Równocześnie przeprowadzone zostały prace związane z odświeżeniem wizerunku marki oraz nową strategią komunikacji z klientem. W ramach marki Vanberg Systems skoncentrowano swoje wysiłki na rozbudowie funkcjonalności usług. Produkt Smarto rozszerzono o profesjonalny system CRM służący do zarządzania relacjami z klientami. Równocześnie dostosowano ofertę do potrzeb klientów biznesowych poprzez wprowadzenie oferty STARTER, która umożliwia bezpłatne korzystanie z pełnej funkcjonalności produktu roku przez okres do 6 miesięcy.

WYNIKI FINANSOWE

W roku 2012 Spółka odnotowała ponad 21-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2011. Obserwowana zmiana – o blisko 2,2 mln zł, do poziomu 12 427 tys. zł, spowodowana była wzrostem liczby klientów produktów Spółki oraz wzrostem przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. Pomimo wzrostu przychodów zysk netto (651 tys. zł) spadł o 14%, w stosunku do roku poprzedniego. Jak tłumaczy Jan Wyrwiński: – „Niższe wyniki to w zdecydowanej mierze efekt przygotowania bazy technologicznej i ludzkiej pod rozwój, wysokich nakładów inwestycyjnych z tytułu rozwoju istniejących produktów Spółki oraz ekspansji na rynki zagraniczne.” 

W opinii Zarządu, podjęte działania będą w przyszłości skutkowały wymiernymi korzyściami ekonomicznymi i wzrostem wyniku na sprzedaży.