Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Informacja o wybranym wykonawcy (do zapytania 01/2016 z dn. 28.11.2016)

Dotyczy projektu pn:

„Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A.”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowan e – wsparcie dotacyjne),

realizacji zadania polegającego na:

Zakup wartości niematerialnej i prawnej związanej z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno–komunikacyjnych celem poprawy efektywności poprzez uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie dla 26 użytkowników imiennych i 4 współdzielonych.

WYBRANY WYKONAWCA:

Baseline Sp. z o.o. Sk

Data wpłynięcia: 07.12.2016

Cena: 149 300 zł

Termin wdrożenia: 200 dni

Cena za upgrade: 10,86%