Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Zmiana w prawie telekomunikacyjnym od 21.12.2020

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez naszą spółkę poniżej prezentujemy szczegółowe zmiany, które wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875, 1086, ze zmianami).

Na podstawie Ustawy art. 146 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych dodaje się art. 70a w brzmieniu:

 „Art. 70a. Do zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będącej następstwem art. 14 pkt 1–4 stosuje się odpowiednio art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).”,

przepis art. 60 ust. 3a. :

„Art. 60a. ust. 3a. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie”.

W związku z powyższym, informacja o zmianie niektórych zapisów w Umowach o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz obowiązujących Regulaminów świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zostaje umieszczona na stronie internetowej.

Z dniem 21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie następujące zmiany:

 1. Zawarcie umowy z Aiton Caldwell, jej rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego przez Aiton Caldwell.
 2. W przypadku wysłania oświadczenia, Aiton Caldwell zawiadomi Abonenta w terminie 1 dnia roboczego o przyjęciu oświadczenia Abonenta za pomocą wiadomości sms lub wykonując połączenie telefonicznie a następnie w terminie 14 dni potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia wraz z informacją o nazwie usługi, datę otrzymania wypowiedzenia oraz datę rozwiązania Umowy.
 3. Abonent korzystający z usług telefonii zachowa prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru po rozwiązaniu umowy. Abonent zachowa prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.
 4. Dla Umów Abonamentowych, w przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony, po jego upływie, Umowa uważana jest za zawartą na czas nieoznaczony.
 5. Dla Umów Abonamentowych, Aiton Caldwell na co najmniej 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa, informuje Abonenta na adres poczty elektronicznej zarejestrowany przez Aiton Caldwell o:
  • zasadach automatycznego przedłużenia Umowy,
  • sposobach rozwiązania Umowy,
  • najkorzystniejszych ofertach. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku braku akceptacji, do dnia wejścia w życie proponowanych zmian (tj. do 21 grudnia 2020 r.) Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy Aiton Caldwell uprawniony jest do naliczenia opłat wynikających z zawarcia umowy terminowej (w związku z przyznanymi ulgami) ze względu na fakt, że zmiana wynika z przepisów prawa.